Job alert

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Maak dan een job alert aan. Je ontvangt automatisch een mail zodra er een nieuwe vacature is.

Jouw gegevens

Interesses

Privacy statement
1. Inleiding
Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV u inzicht hoe Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij
Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV gevestigd op de Curieweg 5 te Spijkenisse is een gespecialiseerd dienstverlener in de procesindustrie, logistiek en scheepvaart als het gaat om zowel tijdelijk als vast, hooggekwalificeerd personeel. Van ervaren operators, maintenance technici en verladers tot leerlingen die door middel van uitgekiende leer | werktrajecten de generatie van morgen vormen.

Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV contractuele afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt deze website automatisch informatie over (de apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u verstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
• Als u Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV rust;
• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV is opgedragen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

5. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.
Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
• U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BVen van derden.
• Gewerkte uren registreren en verwerken in ons salarissysteem.
• Uw geschiktheid en beschikbaarheid kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
• U benaderen voor nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aangaan en onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
• Onze re-integratieverplichtingen nakomen en voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens verwerken in het kader van een pre-employment screening.
• Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder trainingen, opleidingen en testen.
• Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
• Subsidies, premiekortingen en dergelijke aan te vragen.
• Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving waaronder, maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

6. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

Werkzoekende of kandidaat
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gevolgd.
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien u voor Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV of haar opdrachtgevers gaat werken, werkt of heeft gewerkt, kan Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV onderstaande gegevens verwerken:
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens.
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
• Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
• Gegevens over trainingen, opleidingen en testen die u zelf of via ons heeft gevolgd.
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning.
• Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
• Gegevens betreffende de aard en inhoud van vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede de beëindiging ervan.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

7. Derden
Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

8. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via de volgende mailadressen of telefoonnummers dan wel per brief verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV
info@industrierecruiters.nl
tel.: 0181-669333

Voor correspondentie per brief verwijzen wij u graag naar de adressen genoemd onder punt 2 (Wie zijn Wij).
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via het eerder genoemde mailadres of telefoonnummer of per brief indienen.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via het eerder genoemde mailadres of telefoonnummer. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via het eerder genoemde mailadres of telefoonnummer of per brief verzoeken al uw gegevens te verwijderen.
U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

9. Beveiliging
Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10. Bewaartermijn
Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

11. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV. Dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen. Dit kan via info@industrierecruiters.nl of via 0181-669333

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV.

12. Wijzigingen
Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Industrie Recruiters BV en Industrie Recruiters Flex BV en een betrokkenen.

13. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Ik heb de voorwaarden gelezen